Chci se připojit na vodovod.

Pokud se chcete připojit na vodovod, postup je následující:

1) Předložte VOS a.s. žádost o poskytnutí údajů o poloze sítí a možnosti připojení na vodovod.

2) K žádosti přiložte snímek katastrální mapy s vyznačením pozemku nebo stavby.

3) VOS a.s. pro Vás stanoví podmínky napojení na vodovod, následně můžete nechat zpracovat projektovou dokumentaci (viz Standardy pro projektanty).

4) Projektovou dokumentaci nám poté předložíte k odsouhlasení, a to minimálně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstane VOS a.s.

5) Dále budete postupovat dle pokynů Vašeho stavebního úřadu.

 Pro informace o zřízení přípojky přejděte na stránku B


Potřebné dokumenty doručte prosím na adresu: 

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.,

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Bližší informace na tel.: 493 544 844

Zřízení přípojky

1) Po splnění všech kroků definovaných v bodě A a po získání potřebných povolení kontaktujte s týdenním předstihem vedoucího příslušného střediska za účelem projednání koordinace prací na přípojce.

2) Zemní práce včetně osazení vodoměrné šachty, obsypů, zásypů a uvedení povrchů do původního stavu budete zajišťovat vy jako stavebník.

3) VOS a.s. provede na základě Vaší objednávky do připraveného výkopu montáž přípojky včetně umístění vodoměrné sestavy (do vodoměrné šachty).

4) Následně vyplníte na příslušném provozním středisku přihlášku k odběru (najdete ke stažení vpravo), kterou vedoucí střediska podepíše. 

5) Vyplněnou žádost poté středisko zašle na sídlo společnosti k administraci. Na zákaznickém centru VOS a.s. bude následně připravena Vaše smlouva o dodávce vody. Smlouvu můžete dle dohody podepsat na zákaznickém centru v Jičíně nebo Vám bude smlouva zaslána poštou k podpisu. Po podpisu smlouvy můžete již odebírat vodu nebo vypouštět vodu do kanalizace.

 

Pozn.: Nevíte pod jaké středisko patříte? Zadejte prosím na hlavní stránce webu svou lokalitu a ihned zjistíte potřebné informace.